خانه / کادر دبیران دبستان

کادر دبیران دبستان

پیش دبستان

سرکار خانم رضائی :

کلاس اول A

سرکار خانم رستمی :

 کلاس اول B

سرکارخانم مهدی پور :

کلاس دوم A

سرکار خانم حیدری :

کلاس دوم B

سرکار خانم شیخی :

کلاس سوم A

سرکار خانم محمد نژاد :

کلاس سوم B

سرکار خانم علیرضایی : 

کلاس چهارم A

سرکار خانم نوبهاری : 

کلاس چهارم B

سرکار خانم حسن خانی :

کلاس پنجم

سرکار خام حیدری :

کلاس ششم

سرکار خانم امینیان :