خانه / کادر اجرائی دبیرستان

کادر اجرائی دبیرستان

معاونت اداری و مالی

جناب آقای بهزاد گل‌محمدی

معاونت انضباطی

جناب آقای امیر نفیسی‌فر

مسئول انفورماتیک

جناب آقای کامیاب صفیاری

معاونت آموزشی

جناب آقای مهدی شاملوفرد 

معاونت انضباطی

جناب آقای عباس طاهری‌فر

مشاور

جناب آقای محمدحسین یارلو

معاونت انضباطی

جناب آقای محمود ذوالقدر

مشاور

جناب آقای محمدعلی یزدانی

مشاور تربیتی

جناب آقای علی تیموری